GDPR

Vážení klienti, opatrovníci, žadatelé rodinní příslušníci a obchodní partneři Domova důchodců ChD - Zdislava v Třebechovicích pod Orebem,

v souvislosti se změnou legislativy si Vám dovolujeme předložit informace dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR)

Správcem osobních údajů je Domov důchodců ChD - Zdislava v Třebechovicích pod Orebem, Týnišťská 337, 503 46 Třebechovice pod Orebem, IČO: 626 93 743, vedený v OR vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 81.

Tel.: +420 495 592 261 e - mail: ddzdislava@volny.cz Datová schránka:ae4khv6

Jaké osobní údaje Domov důchodců ChD - Zdislava v Třebechovicích pod Orebem shromažďuje a zpracovává?

Domov důchodců ChD - Zdislava v Třebechovicích pod Orebemshromažďuje a zpracovává základní identifikační údaje a kontaktní údaje našich klientů, jejich opatrovníků či rodinných příslušníků. Jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, číslo OP, telefon, e - mailovou adresu, adresu. Tato data jsou shromažďována ve chvíli, kdy je potřebujeme k plnění našich zákonných povinností.

Odděleně od OÚ sociálního charakteru, jsou shromažďovány také údaje o zdravotním stavu žadatelů a klientů, výsledky jejich vyšetření a stanovené diagnózy.

U dodavatelských firem zjišťujeme a zpracováváme IČO, DIČ, číslo účtu, adresu, číslo telefonu,     e-mail, datovou schránku.

Domov důchodců ChD - Zdislava nezpracovává osobní údaje dětí mladších 16 let.

K jakým účelům Domov důchodců ChD - Zdislava osobní údaje využívá a zpracovává?

Domov důchodců ChD - Zdislava zpracovává osobní údaje bez souhlasu žadatelů o poskytnutí našich služeb, jako i našich klientů, za účelem splnění zákonné povinnosti jednání o smlouvě a plnění smlouvy o poskytnutí sociální služby "Domova pro seniory", i z titulu oprávněného zájmu správce dat. Osobní údaje jsou zpracovány v elektronické podobě, pomocí prostředků výpočetní techniky, i v listinné podobě.

Jak dlouho Domov důchodců ChD - Zdislava osobní údaje zpracovává?

Domov důchodců ChD-Zdislava zpracovává osobní údaje v závislosti na účelu jejich použití, po dobu trvání jakéhokoliv smluvního vztahu či dokud nebyl odvolán souhlas se zpracováním údajů. Doba fyzické likvidace OÚ je následně dána zásadami spisového a skartačního řádu.

Musíme osobní údaje Domovu důchodců ChD - Zdislava poskytnout?

Poskytnutí osobních údajů, je stejně, jako uzavření smlouvy s Domovem důchodců ChD-Zdislava, dobrovolné. Některé údaje jsou však nezbytné pro splnění zákonných povinností. A to zejména při uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby " Domov pro seniory". Bez výše uvedených osobních údajů, nedokáže Domov důchodců ChD - Zdislava, požadovanou službu poskytnout.

Z jakých zdrojů Domov důchodců ChD - Zdislava osobní údaje získává?

Zpracováváme údaje, které jste nám poskytli v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy na poskytnutí služby " Domov pro seniory". Údaje o zdravotním stavu jsou nám poskytovány ošetřujícími lékaři a zdravotnickými zařízeními.

Jakým způsobem Domov důchodců ChD Zdislava zajišťuje ochranu osobních údajů?

Osobní údaje jsou pod naší stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou. Domov důchodců ChD - Zdislava disponuje kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy, zajišťujícími maximální ochranu zpracovávaných údajů, před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou či zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány smluvní povinností mlčenlivosti.

Komu Domov důchodců ChD - Zdislava osobní údaje poskytuje nebo předává?

Domov důchodců předává osobní údaje státním orgánům, pokud je tato povinnost stanovena zákonem či pokud je to nezbytné pro ochranu práv Domova důchodců ChD - Zdislava.

Domov důchodců ChD - Zdislava si vyhrazuje právo pověřit zpracováním údajů třetí osobu, tzv. zpracovatele. Zpracování by bylo možné pouze na základě uzavřené smlouvy, která by zavazovala zpracovatele ke stejné míře ochrany údajů, jakou poskytuje Domov důchodců ChD - Zdislava.

Jaká jsou vaše práva ve vztahu ke zpracování a předávání osobních údajů?

V souladu s platnou legislativou můžete uplatnit svá práva subjektů údajů. Máte právo na přístup kosobním údajům, které o vás zpracováváme, právo na přenositelnost vybraných osobních údajů, přímo jinému správci, i právo požadovat opravu osobních údajů. Můžete požádat o výmaz osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování, pokud ovšem není nutné dále je zpracovávat pro splnění právních povinností nebo pokud je jich třeba, abychom vám mohli nadále poskytovat služby.

Subjekt OÚ má také právo na vznesení námitky proti zpracování OÚ. O vyřešení případné námitky bychom vás informovali.

Tato práva můžete uplatnit osobně v sídle domova, písemně na adrese sídla domova nebo mailem na adrese: ddzdislava@volny.cz

Jak Domov důchodců ChD - Zdislava informuje o zásadách a pravidlech zpracování osobních údajů a jejich ochraně?

Žadatel o službu a klient jsou informováni o pravidlech zpracování osobních údajů v rámci jednání se zájemce o poskytnutí sociální služby " Domov pro seniory". A to ústně, i na Žádosti o poskytnutí služby. Stejnými cestami je informován i doprovázející rodinný příslušník.

Toto poučeni a další detailní informace jsou veřejně přístupné na internetových stránkách Domova důchodců ChD - Zdislava. www.ddzdislava.cz .

Kdo vykonává dozor v oblasti ochrany osobních údajů?

Pokud by se nám nepodařilo uspokojivě vyřešit vaše dotazy nebo námitky v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz

Tato pravidla platí od 25. 5. 2018

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky