Podmínky přijetí do domova

Pokud máte zájem o umístění v našem domově, kontaktujte naši sociální pracovnici. Můžete zatelefonovat nebo si domluvit osobní návštěvu a seznámit se s prostředím domova. V případě zájmu můžete podat žádost o umístění. Součástí žádosti je také aktuální vyjádření lékaře. Vyplněnou žádost doručíte poštou či osobně na adresu domova. Po posouzení, zda domov poskytuje požadované služby, je žadatel zařazen do pořadníku, o čemž  písemně informujeme. Je-li volné místo, zvažujeme vhodnost uvolněného lůžka pro konkrétního žadatele v souvislosti s potřebou péče, zdravotním stavem a dalšími okolnostmi naléhavosti poskytnutí péče jako je osamělost, bytová situace apod. a vyzveme jej k jednání o nástupu. Klienta přijímáme do domova na základě uzavřené smlouvy o poskytování služeb sociální péče v domově pro seniory.

Některé potencionální žadatele bohužel nemůžeme přijmout.

Mezi ně patří:

  • osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování akutní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení 
  • osoby s infekční nemocí

  • osoby, které by svým chováním narušovaly soužití s ostatními klienty zejména z důvodů     chronického duševního onemocnění nebo z důvodů závislosti na návykových látkách

  • osoby s Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demence těžkého stupně

V případě změny vaší situace (zejména adresy, kontaktních telefonů, zdravotního stavu, změn v příspěvku na péči) informujte sociální pracovnici. Informujte nás též v případě, že o umístění v našem zařízení již nemáte zájem (např. jste trvale umístěni v jiném zařízení sociální služeb).

Úhrady za pobyt

Provoz domova je hrazen z více finančních zdrojů. Klient se podílí v součastné době na úhradě celkových nákladů na pobyt přibližně 37%. Převážná část nákladů je hrazena z jiných zdrojů - příspěvek na péči, dotace MPSV, příspěvek Města Třebechovice a dotace Královéhradeckého kraje. Úhrady za pobyt a stravu jsou stanoveny v souladu s vyhláškou MPSV ČR č.505/2006 Sb. v platném znění, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Kategorie pokojů Ubytování za den Strava za den Celkem za den
I. 210 170 380
II. 200 170 370
III. 190 170 360

Denní úhrady za celodenní stravu a ubytování platné od 1. 1. 2019


Úhrada za péči je stanovena ve výši přiznaného příspěvku na péči. Zůstatek důchodu po zaplacení úhrady za pobyt činí minimálně 15%. Každý obyvatel může odejít na dovolenou ke svým blízkým. Za nepřítomnost pak bude seniorovi vrácena příslušná částka za neodebranou stravu.

nahoru

Vytvořte si webové stránky zdarma!