Podmínky přijetí do domova

Pokud máte zájem o umístění v našem domově, kontaktujte naši sociální pracovnici. Můžete zatelefonovat nebo si domluvit osobní návštěvu a seznámit se s prostředím domova. V případě zájmu můžete podat žádost o umístění. Součástí žádosti je také aktuální vyjádření lékaře. Vyplněnou žádost doručíte poštou či osobně na adresu domova. Po posouzení, zda domov poskytuje požadované služby, je žadatel zařazen do pořadníku, o čemž  písemně informujeme. Je-li volné místo, zvažujeme vhodnost uvolněného lůžka pro konkrétního žadatele v souvislosti s potřebou péče, zdravotním stavem a dalšími okolnostmi naléhavosti poskytnutí péče jako je osamělost, bytová situace apod. a vyzveme jej k jednání o nástupu. Klienta přijímáme do domova na základě uzavřené smlouvy o poskytování služeb sociální péče v domově pro seniory.

Některé potencionální žadatele bohužel nemůžeme přijmout.

Mezi ně patří:

  • osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování akutní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení 
  • osoby s infekční nemocí

  • osoby, které by svým chováním narušovaly soužití s ostatními klienty zejména z důvodů     chronického duševního onemocnění nebo z důvodů závislosti na návykových látkách

  • osoby s Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demence těžkého stupně

V případě změny vaší situace (zejména adresy, kontaktních telefonů, zdravotního stavu, změn v příspěvku na péči) informujte sociální pracovnici. Informujte nás též v případě, že o umístění v našem zařízení již nemáte zájem (např. jste trvale umístěni v jiném zařízení sociální služeb).

Úhrady za pobyt

Provoz domova je hrazen z více finančních zdrojů. Klient se podílí v součastné době na úhradě celkových nákladů na pobyt přibližně 37%. Převážná část nákladů je hrazena z jiných zdrojů - příspěvek na péči, dotace MPSV, příspěvek Města Třebechovice a dotace Královéhradeckého kraje. Úhrady za pobyt a stravu jsou stanoveny v souladu s vyhláškou MPSV ČR č.505/2006 Sb. v platném znění, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Denní úhrady za celodenní stravu a ubytování platné od 1. 1. 2023


Úhrada za péči je stanovena ve výši přiznaného příspěvku na péči. Zůstatek důchodu po zaplacení úhrady za pobyt činí minimálně 15%. Každý obyvatel může odejít na dovolenou ke svým blízkým. Za nepřítomnost pak bude seniorovi vrácena příslušná částka za neodebranou stravu.

nahoru

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky